收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

Conductivity of F-doped New Perovskite Lithium Fast Ion Conductor Based on Li_(3x)La_(2/3-x)TiO_3

张玉荣  陈宇  
【摘要】:New perovskite lithium ion conductors with nominal formula of Li4xLa2/3-xTiO3Fx were prepared by solid state reaction. XRD analysis shows that a tetragonal perovskite-structured phase exits in the studied composition range of 0.05≤x≤0.14 and the composition of perovskite phase depends on the amount of F. AC impedance measurement indicates that the sample of x=0.13 possesses the highest ionic conductivity of 2.32×10-4 S·cm-1 at room temperature.

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前19条
1 Lan Yang;Kexin Zhang;Hui Chen;Lei Shi;Xiao Liang;Xiyang Wang;Yipu Liu;Qing Feng;Mingjie Liu;Xiaoxin Zou;;An ultrathin two-dimensional iridium-based perovskite oxide electrocatalyst with highly efficient {001} facets for acidic water oxidation[J];Journal of Energy Chemistry;2022年03期
2 Lu Dai;Xin-Bo Lu;Guo-Hai Chu;Cheng-Huan He;Wang-Cheng Zhan;Guo-Jun Zhou;;Surface tuning of LaCoO_3 perovskite by acid etching to enhance its catalytic performance[J];Rare Metals;2021年03期
3 Yanbin Huang;Jun Liu;Yanchun Deng;Yuanyuan Qian;Xiaohao Jia;Mengmeng Ma;Cheng Yang;Kong Liu;Zhijie Wang;Shengchun Qu;Zhanguo Wang;;The application of perovskite materials in solar water splitting[J];Journal of Semiconductors;2020年01期
4 Cheng Wu;Cheng Chen;Li Tao;Xingdong Ding;Mengmeng Zheng;Hongping Li;Gongqiang Li;Hongfei Lu;Ming Cheng;;Highly efficient perovskite solar cells based on symmetric hole transport material constructed with indaceno[1,2-b:5,6-b']dithiophene core building block[J];Journal of Energy Chemistry;2020年04期
5 Xin Wang;Yuwei Li;Yubing Xu;Yuzhu Pan;Yao Wu;Guanwen Li;Wei Zhang;Shuyi Ding;Jing Chen;Wei Lei;Dewei Zhao;;Organometallic perovskite single crystals grown on lattice-matched substrate for photodetection[J];Nano Materials Science;2020年03期
6 Jinwen Hu;Chunyi Zhao;Sheng He;Wenming Tian;Ce Hao;Shengye Jin;;Carrier dynamics in CsPbI_3 perovskite microcrystals synthesized in solution phase[J];Chinese Chemical Letters;2018年05期
7 Keke Huang;;An emerging platform for electrocatalysis: perovskite exsolution[J];Science Bulletin;2016年23期
8 Xiaoqing Jiang;Ze Yu;Jianbo Lai;Yuchen Zhang;Ning Lei;Dongping Wang;Licheng Sun;;Efficient perovskite solar cells employing a solution-processable copper phthalocyanine as a hole-transporting material[J];Science China(Chemistry);2017年03期
9 Kaicheng Zhang;Hao Yu;Xiaodong Liu;Qingqing Dong;Zhaowei Wang;Yaofeng Wang;Ning Chen;Yi Zhou;Bo Song;;Fullerenes and derivatives as electron transport materials in perovskite solar cells[J];Science China(Chemistry);2017年01期
10 Iftikhar Ahmed Malik;XiaoXing Ke;Xin Liu;ChuanShou Wang;XueYun Wang;Rizwan Ullah;ChuangYe Song;Jing Wang;JinXing Zhang;;Solid state reaction for the formation of spinel MgFe_2O_4 across perovskite oxide interface[J];Science China(Physics,Mechanics & Astronomy);2017年09期
11 Tang-Hao Liu;Ke Chen;Qin Hu;Jiang Wu;De-Ying Luo;Shuang Jia;Rui Zhua;Qi-Huang Gong;;Fast-growing procedure for perovskite films in planar heterojunction perovskite solar cells[J];Chinese Chemical Letters;2015年12期
12 李丽;张密林;袁福龙;史克英;张国;张丹;;Direct decomposition of nitric oxide in low temperature over iron-based perovskite-type catalyst modified by Ru[J];Journal of Harbin Institute of Technology;2006年05期
13 ;Layered La-Ba-Cu mixed oxides with perovskite structure as catalyst for NO reduction by CO[J];Chinese Science Bulletin;1998年01期
14 Xiang Zhou;Fantai Kong;Yuan Sun;Yin Huang;Xianxi Zhang;Rahim Ghadari;;Benzothiadiazole-based hole transport materials for high-efficiency dopant-free perovskite solar cells: Molecular planarity effect[J];Journal of Energy Chemistry;2020年05期
15 Zhuo Xu;Ming Chen;Shengzhong(Frank)Liu;;Pseudohalide induced tunable electronic and excitonic properties in two-dimensional single-layer perovskite for photovoltaics and photoelectronic applications[J];Journal of Energy Chemistry;2019年09期
16 刘凤祥;马宏伟;李展平;高志明;;Competitive Occupying of Fe~(3+) and Co~(3+) Ions into the Lattice B-Sites of Perovskite Crystalline Structure[J];结构化学;2017年02期
17 Xiaoli Zheng;Zhanhua Wei;Haining Chen;Yang Bai;Shuang Xiao;Teng Zhang;Shihe Yang;;In-situ fabrication of dual porous titanium dioxide films as anode for carbon cathode based perovskite solar cell[J];Journal of Energy Chemistry;2015年06期
18 Lili Zhi;Yanqing Li;Xiaobing Cao;Yahui Li;Xian Cui;Lijie Ci;Jinquan Wei;;Dissolution and recrystallization of perovskite induced by N-methyl-2-pyrrolidone in a closed steam annealing method[J];Journal of Energy Chemistry;2019年03期
19 N.EL Mekkaoui;S.Idrissi;S.Mtougui;I.EL Housni;R.Khalladi;S.Ziti;H.Labrim;L.Bahmad;;Magnetic properties of the double perovskite compound Sr_2YRuO_6[J];Chinese Physics B;2019年09期
中国重要会议论文全文数据库 前20条
1 Ruo-Yu Zhao;Rang-Dong Xu;Guang-Ning Liu;;Constructing moisture-stable hybrid perovskite-type semiconductors based on hydrogen-bond-free strategy[A];中国化学会第十届全国无机化学学术会议论文集(第三卷)[C];2019年
2 Zemin Sun;Mengwei Yuan;Genban Sun;Huifeng Li;;La_(0.5)Sr_(0.5)CoO_(3-δ)/Ti_3C_2T_x as Bifunctional Efficient Hybrid Catalysts for Li-O_2 battery[A];中国化学会第十届全国无机化学学术会议论文集(第一卷)[C];2019年
3 Anurag Krishna;Hong Zhang;Zhiwen Zhou;Thibaut Gallet;Mathias Dankl;Olivier Ouellette;Felix T.Eickemeyer;Fan Fu;Mounir Mensi;Shaik M.Zakeeruddin;Ursula Rothlisberger;G.N.Manjunatha Reddy;Alex Redinger;Michael Gr?tzel;Anders Hagfeldt;;Nanoscale interfacial engineering enables highly stable and efficient perovskite photovoltaics[A];第八届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会论文集[C];2021年
4 Chunxi Liu;Wan Zhao;Wenya Chang;Xiangyu Chen;Weiwei Wang;Jinchao Chen;Zhi Chen;;Preparation of Sn-doped CsPbBr_3 for photodegradation of antibiotics in organic solvent[A];第八届新型太阳能材料科学与技术学术研讨会论文集[C];2021年
5 Bo-Quan Li;Zi-Jing Xia;Bingsen Zhang;Cheng Tang;Hao-Fan Wang;Qiang Zhang;;Regulating p-block metals in perovskite nanodots for efficient electrocatalytic water oxidation[A];中国化学会第三届中国能源材料化学研讨会摘要集[C];2018年
6 Chaoqun Chen;Zhonghui Chen;Zhenyu Lin;Fang Luo;;Sensitive Fluorescent Sensing for Hydrogen Sulfide by Perovskite Quantum Dots[A];中国化学会第十三届全国分析化学年会论文集(一)[C];2018年
7 Qi Chen;Yuanyuan Dong;Yujing Li;;The Role of Surface Termination in Halide Perovskite for Efficient Photocatalytic Synthesis[A];第七届新型太阳能电池材料科学与技术学术研讨会论文集[C];2020年
8 Keli Han;;Charge carrier dynamics in perovskite microcrystals and nanocrystals[A];第七届全国计算原子与分子物理学术会议摘要集[C];2018年
9 徐军;;A-site ionic size effect on the magnetic frustration in the perovskite manganites[A];第八届中国功能材料及其应用学术会议摘要[C];2013年
10 ;Effect of A/B-site cation nonstoichiometry on the properties of LaMn0_(3+δ) perovskite for NO oxidation[A];第十八届全国稀土催化学术会议论文集[C];2011年
11 Cong Wang;Yongchun Wen;Ying Sun;;The lattice,magnetic and electrical transport properties in anti-perovskite structured Mn_3AC compounds[A];中国晶体学会第四届全国会员代表大会暨学术会议学术论文摘要集[C];2008年
12 Ying Yang;Xiaoping Zou;Yaxian Pei;Xiao Bai;Wenbin Jin;Dan Chen;Changkun Yu;Chuangchuang Chang;;Effect of doping of NaI monovalent cation halide on the structural,morphological, optical and optoelectronic properties of MAPbI_3 perovskite[A];第五届新型太阳能电池学术研讨会摘要集(钙钛矿太阳能电池篇)[C];2018年
13 Xiyun Tao;Hongxia Sun;Xiang Zhang;Xingfu Zhou;;TiO_2 Nanorods Filled with Nanoparticles Perovskite Solar Cells[A];第十四届全国有机电化学与工业学术会议暨中国化工学会精细化工专业委员会全国第182次学术会议会议论文摘要[C];2014年
14 ;The structure and properties of double perovskites LaSrBMnO_6(B=Fe、Co)[A];中国化学会第五届全国结构化学学术会议论文摘要集[C];2007年
15 ;Photo-induced MR enhancement in manganese films[A];2012中国功能新材料学术论坛暨第三届全国电磁材料及器件学术会议论文摘要集[C];2012年
16 Hao Wei;Li Shuzhou;;Water and oxygen adsorption on(001) surfaces of tetragonal CH_3NH_3PbI_3:A first-principle study[A];中国化学会第30届学术年会摘要集-第二十二分会:有机光伏的机遇和挑战[C];2016年
17 Yiming Zhang;Zhongling Zhao;Dan Wang;Bin Zhang;Jian Han;Kejin Zhang;;Study of A-and B-Substituted Perovskite CDPF Catalyst and Its' Catalytic Activity[A];2015中国汽车工程学会年会论文集(Volume1)[C];2015年
18 Qi-Xi Mi;De-Chun Qiu;;General Relationship between Constituent Ions and Electronic Band Structures for Cubic Perovskites[A];第七届全国物理无机化学学术会议论文集[C];2016年
19 阳军亮;Jian Xiong;Qiao Hu;Runsheng Wu;Yongli Gao;;Interface Modification for Organic and Perovskite Solar Cells using TiO_2 NPs[A];2015年全国高分子学术论文报告会论文摘要集——主题G 光电功能高分子[C];2015年
20 Xiang Zhang;Hongxia Sun;Xiyun Tao;Xingfu Zhou;;Enhanced photovoltaic performance of Perovskite solar cells Based on nanoparticles decorated TiO_2 nanorod array[A];第十四届全国有机电化学与工业学术会议暨中国化工学会精细化工专业委员会全国第182次学术会议会议论文摘要[C];2014年
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 魏一;[D];华东师范大学;2012年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978