收藏本站
Chinese Chemical Letters
中国化学快报(英文版)
主办: 中国化学会
周期: 月刊
出版地:北京市
语种: 英文;
开本: 16开
ISSN 1001-8417
CN 11-2710/O6
曾用刊名:中国化学快报(英文版);化学学报(英文版)
创刊年:1990
ASPT来源刊
中国期刊网来源刊
同类杂志推荐
投稿  收藏本刊文章

Chinese Chemical Letters

2020 年06期 目录
pH-Sensitive nanoscale materials as robust drug delivery systems for cancer therapy Zhaoqing Shi;Qianqian Li;Lin Mei;
New antituberculosis drugs targeting the respiratory chain Qian Li;Xiaoyun Lu;
Advances in aggregatable nanoparticles for tumor-targeted drug delivery Wenqi Yu;Maxim Shevtsov;Xianchun Chen;Huile Gao;
The blooming intersection of transcatheter hepatic artery chemoembolization and nanomedicine Hu Chen;Hongwei Cheng;Wenying Wu;Dengfeng Li;Jingsong Mao;Chengchao Chu;Gang Liu;
Tumor-homing peptide-based NIR-II probes for targeted spontaneous breast tumor imaging Hui Zhou;Shanshan Li;Xiaodong Zeng;Mengxian Zhang;Lin Tang;Qianqian Li;Deliang Chen;Xianli Meng;Xuechuan Hong;
Design of high stability thin-film transistor biosensor for the diagnosis of bladder cancer Yingxue Li;Bo Zeng;Yujie Yang;Huageng Liang;Yanbing Yang;Quan Yuan;
In-situ conversion of Ni_2P/rGO from heterogeneous self-assembled NiO/rGO precursor with boosted pseudocapacitive performance Ge Song;Zonglin Yi;Lijing Xie;Zhihong Bi;Qian Li;Jingpeng Chen;Qingqiang Kong;Chengmeng Chen;
Ferriporphyrin-inspired MOFs as an artificial metalloenzyme for highly sensitive detection of H_2O_2 and glucose Jiajia Chen;Huajian Gao;Zhihao Li;Yingxue Li;Quan Yuan;
Insights into bishemicyanines with long emission wavelengths and high sensitivity in viscous environments Jianfang Cao;Wen Sun;Jiangli Fan;
Anti-inflammatory spirobisnaphthalene natural products from a plant-derived endophytic fungus Edenia gomezpompae Yingzi Tan;Zhikai Guo;Mengyue Zhu;Jing Shi;Wei Li;Ruihua Jiao;Renxiang Tan;Huiming Ge;
Unveiling the secondary pollution in the catalytic elimination of chlorinated organics: The formation of dioxins Jiajia Liu;Xiaoxia Dai;Zhongbiao Wu;Xiaole Weng;
Bi/Bi_2O_3 nanoparticles supported on N-doped reduced graphene oxide for highly efficient CO_2 electroreduction to formate Junjie Sun;Wanzhen Zheng;Siliu Lyu;Feng He;Bin Yang;Zhongjian Li;Lecheng Lei;Yang Hou;
Discovery of a novel sodium taurocholate cotransporting polypeptide(NTCP) inhibitor: Design, synthesis, and anti-proliferative activities Honggang Xiang;Yanmei Chen;Jifa Zhang;Jin Zhang;Dabo Pan;Bo Liu;Liang Ouyang;
Preparation of poly(glutamic acid) shielding micelles self-assembled from polylysine-b-polyphenylalanine for gene and drug codelivery Jing Ma;Jingpeng Zhang;Lin Chi;Chong Liu;Yanhui Li;Huayu Tian;
Comparative study on ciprofloxacin removal in sulfur-mediated biological systems Huiqun Zhang;Shiliu Song;Lianpeng Sun;Qing Zhao;Hui Lu;
Nitrogen-doped carbon nanotube-encapsulated nickel nanoparticles assembled on graphene for efficient CO_2 electroreduction Tingting Wang;Jian Yang;Jiayi Chen;Qinggang He;Zhongjian Li;Lecheng Lei;Jianguo Lu;Michael K.H.Leung;Bin Yang;Yang Hou;
Nanocomposite hydrogels based on carbon dots and polymers Bowen Sui;Yunfeng Li;Bai Yang;
Continuous flow synthesis of porous materials Yu Xin;Sheng Peng;Junxing Chen;Zujin Yang;Jianyong Zhang;
Research progress of graphene-based nanomaterials for the environmental remediation Xiaoru Pan;Jiahui Ji;Nana Zhang;Mingyang Xing;
Electrode materials derived from plastic wastes and other industrial wastes for supercapacitors Wellars Utetiwabo;Le Yang;Muhammad Khurram Tufail;Lei Zhou;Renjie Chen;Yimeng Lian;Wen Yang;
FRET-based polymer materials for detection of cellular microenvironments Chuang Weng;Nianqing Fan;Taoran Xu;Haodong Chen;Zifen Li;Yiwen Li;Hong Tan;Qiang Fu;Mingming Ding;
Facile scalable one-step wet-spinning of surgical sutures with shape memory function and antibacterial activity for wound healing Xinghan Chen;Pengfei Tan;Ya Wen;Wencheng Zhou;Ying Cen;Chao You;Lin Tan;Meng Tian;
Fluorescence detection of Escherichia coli on mannose modified ZnTe quantum dots Dudu Wu;Dongming Wang;Xiaomei Ye;Kangrui Yuan;Yuling Xie;Baohong Li;Chaobo Huang;Tairong Kuang;Zhiqiang Yu;Zhi Chen;
A ratiometric merocyanine-based fluorescent probe for detecting hydrazine in living cells and zebra fish Jinliang Han;Xiuxiu Yue;Jingpei Wang;Yun Zhang;Benhua Wang;Xiangzhi Song;
Efficient antimicrobial properties of layered double hydroxide assembled with transition metals via a facile preparation method Mengxue Li;Li Li;Sijie Lin;
Cascaded electron transition in CuWO_4/CdS/CDs heterostructure accelerating charge separation towards enhanced photocatalytic activity Yibo Chen;Jing-Feng Li;Pei-Yu Liao;Ying-Shan Zeng;Zhu Wang;Zhao-Qing Liu;
TEMPO visible light photocatalysis: The selective aerobic oxidation of thiols to disulfides Hui Xu;Yu-Fei Zhang;Xianjun Lang;
New strategy for production of primary alcohols from aliphatic olefins by tandem cross-metathesis/hydrogenation Ruilong Jia;Zhijun Zuo;Xu Li;Lei Liu;Jinxiang Dong;
Promotion of photocatalytic steam reforming of methane over Ag~0/Ag~+-SrTiO_3 Bingqing Tan;Yinghao Ye;Zeai Huang;Liqun Ye;Minzhi Ma;Ying Zhou;
Effective removal of chlorinated organic pollutants by bimetallic iron-nickel sulfide activation of peroxydisulfate Xuan Yan;Dongting Yue;Chao Guo;Songling Wang;Xufang Qian;Yixin Zhao;
One-step synthesis of monodispersed Pt nanoparticles anchored on 3D graphene foams and its application for electrocatalytic hydrogen evolution Dan Zhou;Bei Jiang;Rui Yang;Xiandeng Hou;Chengbin Zheng;
The effectiveness of bisulfite-activated permanganate technology to enhance the coagulation efficiency of Microcystis aeruginosa Yating Zhu;Jinfeng Ling;Lei Li;Xiaohong Guan;
Pillar[5]arene-based [3]rotaxanes: Convenient construction via multicomponent reaction and pH responsive self-assembly in water Junmei Ye;Runmiao Zhan;Wenjuan Yang;Ying Han;Hao Guo;Ju Xie;Chaoguo Yan;Yong Yao;
1,3-Dipolar cycloaddition for selective synthesis of functionalized spiro[indoline-3,3'-pyrrolizines] Meijun Zhu;Ying Han;Changzhou Liu;Weiqing Ma;Chao-Guo Yan;
1D Fe_3O_4@CuSiO_3 composites catalyzed decarboxylative A~3-coupling for propargylamine synthesis Fang Wang;Huangdi Feng;Huiqiong Li;Teng Miao;Tiantian Cao;Min Zhang;
Et_2Zn-promoted β-trans-selective hydroboration of ynamide Kefeng Wang;Zixi Zhuang;Huihui Ti;Peishan Wu;Xin Zhao;Honggen Wang;
Lewis base catalyzed ring-expansion of isatin with 2,2,2-trifluorodiazoethane(CF_3CHN_2):An efficient route to3-hydroxy-4-(trifluoromethyl)quinolinones Shuaipeng Lv;Yunfang Sun;Yue Xu;Shihai Yang;Lei Wang;
Rh(Ⅲ)-catalyzed C8 arylation of quinoline N-oxides with arylboronic acids Yuanqiong Huang;Xueli Lv;Hongjian Song;Yuxiu Liu;Qingmin Wang;
Electrochemical synthesis of selenocyanated imidazo[1,5-a]quinolines under metal catalyst-and chemical oxidant-free conditions Jinjin Zhang;Huiqiao Wang;Yaru Chen;Haiquan Xie;Chenghua Ding;Jiajing Tan;Kun Xu;
Dimethyl sulfoxide-aided copper(0)-catalyzed intramolecular decarbonylative rearrangement of N-aryl isatins leading to acridones Hao Wu;Nana Ma;Mengxiao Song;Guisheng Zhang;
Basic deep eutectic solvents as reactant, template and solvents for ultra-fast preparation of transition metal oxide nanomaterials Jia Chen;Mohammad Chand Ali;Ruirui Liu;Jean Claude Munyemana;Zhan Li;Honglin Zhai;Hongdeng Qiu;
Atomic Fe-N_4 sites on electrospun hierarchical porous carbon nanofibers as an efficient electrocatalyst for oxygen reduction reaction Ruiqin Zhong;Chenxu Zhi;Yingxiao Wu;Zibin Liang;Hassina Tabassum;Hao Zhang;Tianjie Qiu;Song Gao;Jinming Shi;Ruqiang Zou;
Aqueous-processed insulating polymer/nanocrystal solar cells with effective suppression of the leakage current and carrier recombination Henan Sun;Nannan Chen;Yaohua Wang;Gan Jin;Wei Yuan;Haizhu Sun;Bai Yang;
Stepwise construction of Pt decorated oxygen-deficient mesoporous titania microspheres with core-shell structure and magnetic separability for efficient visible-light photocatalysis Zhijian Li;Yao Wang;Ahmed A.Elzatahry;Xuanyu Yang;Shouzhi Pu;Wei Luo;Xiaowei Cheng;Yonghui Deng;
Regulating ambient pressure approach to graphitic carbon nitride towards dispersive layers and rich pyridinic nitrogen Guangchao Sun;Fangzhou Zhang;Qiusheng Xie;Wei Luo;Jianping Yang;
Multifunctional semitransparent organic solar cells with excellent infrared photon rejection Xue Li;Ruoxi Xia;Kangrong Yan;Hin-Lap Yip;Hongzheng Chen;Chang-Zhi Li;
Whole wheat flour coating with antioxidant property accelerates tissue remodeling for enhanced wound healing Caihong Xian;Zhipeng Gu;Guiting Liu;Jun Wu;
Near infrared molybdenum oxide quantum dots with high photoluminescence and photothermal performance Xiaoxiao Dong;Hong Zhao;Yuanyuan Mi;Yao Liu;Yida Zhang;Ya Liu;Yusheng Chen;Quan Xu;
Activated carbon clothes for wide-voltage high-energy-density aqueous symmetric supercapacitors Kwadwo Asare Owusu;Zhaoyang Wang;Longbing Qu;Zi'ang Liu;Jaafar Abdul-Aziz Mehrez;Qiulong Wei;Liang Zhou;Liqiang Mai;
Dynamic dispersion stability of graphene oxide with metal ions Yinghui He;Yingjun Liu;Fan Guo;Kai Pang;Bo Fang;Ya Wang;Dan Chang;Zhen Xu;Chao Gao;
Polymer hydrogel confined palladium nanoparticles as recyclable catalysts for Suzuki and Heck cross-coupling reactions Kan Zhan;Ping Lu;Jian Dong;Xu Hou;
A nanocarrier based on poly(D,L-lactic-co-glycolic acid) for transporting Na~+ and Cl~- to induce apoptosis Chen Ma;Yida Zhang;Zhijuan Jiao;Chunmeng Ma;Xiaoyan Liu;Haixia Zhang;
Different defect morphologies in polyethylene crystal induced by surface physicochemical properties Yaqi Hou;Yi Ye;Zhongjie Du;Chen Zhang;Jianguo Mi;Xu Hou;
Peony pollen derived nitrogen-doped activated carbon for supercapacitor application Yiming Liu;Zhongxun An;Mingxia Wu;Anbao Yuan;Hongbin Zhao;Jiujun Zhang;Jiaqiang Xu;
Functional groups to modify g-C_3N_4 for improved photocatalytic activity of hydrogen evolution from water splitting Fan Yu;Laichun Wang;Qiuju Xing;Dengke Wang;Xunheng Jiang;Guangchao Li;Anmin Zheng;Fanrong Ai;Jian-Ping Zou;
Bio-safety assessment of carbon quantum dots, N-doped and folic acid modified carbon quantum dots: A systemic comparison Shu Zhang;Xibo Pei;Yiyuan Xu;Jingyuan Xiong;Jian Wang;
Preparation of ABA triblock copolymer assemblies through “one-pot” RAFT PISA Yanling Cao;Yan Shi;Xiaohui Wu;Liqun Zhang;
Water permeability in MXene membranes: Process matters Hang Zhou;Yuwei Wang;Fuqiang Wang;Hao Deng;Yongchen Song;Changping Li;Zheng Ling;
Solid-state template-free fabrication of uniform Mo_2C microflowers with lithium storage towards Li-ion batteries Jinfeng Sun;Lingzhi Guo;Miaomiao Gao;Xuan Sun;Jinyang Zhang;Longwei Liang;Yang Liu;Linrui Hou;Changzhou Yuan;
A DFT study of the CO adsorption and oxidation at ZnO surfaces and its implication for CO detection Zibin Ni;Shenyuan Bao;Xue-Qing Gong;
Solution-phase synthesis of ordered mesoporous carbon as resonant-gravimetric sensing material for room-temperature H_2S detection Jiawei Ni;Tao Zhao;Lei Tang;Pengpeng Qiu;Wan Jiang;Lianjun Wang;Pengcheng Xu;Wei Luo;
A novel ferroelectric based on quinuclidine derivatives Siyu Deng;Junyi Li;Xiang Chen;Yunlong Hou;Lizhuang Chen;
A symmetric aqueous redox flow battery based on viologen derivative Shuang Liu;Meng Zhou;Ting Ma;Jian Liu;Qiu Zhang;Zhanliang Tao;Jing Liang;
Chinese Chemical Letters2020年各期:  [01] [02] [03] [04] [05] [06]
Chinese Chemical Letters 其它年:   [2019]   [2018]   [2017]   [2016]   [2015]   [2014]   [2013]   [2012]   [2011]   [2010]   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   [2002]   [2001]   [2000]   [1999]   [1998]   [1997]   [1996]   [1995]   [1994]   [1993]   [1992]   [1990]
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026