收藏本站
Chinese Chemical Letters
中国化学快报(英文版)
主办: 中国化学会
周期: 月刊
出版地:北京市
语种: 英文;
开本: 16开
ISSN 1001-8417
CN 11-2710/O6
曾用刊名:中国化学快报(英文版);化学学报(英文版)
创刊年:1990
ASPT来源刊
中国期刊网来源刊
同类杂志推荐
投稿  收藏本刊文章

Chinese Chemical Letters

2019 年05期 目录
Recent advances on deoximation: From stoichiometric reaction to catalytic reaction Yinghao Zheng;Aiqiong Wu;Yangyang Ke;Hongen Cao;Lei Yu;
Epoxy-based azo molecular glasses with four-arm architecture:Preparation, characterization and holographic recording Chungen Hsu;Zeda Xu;Hao Huang;Xinran Zhou;Xiaogong Wang;
A multi-color and white-light emissive cucurbituril/terpyridine/lanthanide supramolecular nanofiber Ting Zhang;Yaohua Liu;Bowen Hu;Chunhua Zhang;Yong Chen;Yu Liu;
Halogen bonding-driven formation of supramolecular macrocycles and double helix Chuan-Zhi Liu;Satish Koppireddi;Hui Wang;Dan-Wei Zhang;Zhan-Ting Li;
A pillar[5]arene-based molecular grapple of hexafluorophosphate Zibin Zhang;Kechang Sun;Shijun Li;Guocan Yu;
Two-dimensional self-healing hydrogen-bond-based supramolecula polymer film Mengnan He;Xiaosong Chen;Donghua Liu;Dacheng Wei;
Glycyrrhizic acid based self-assembled helical nanostructures as scaffolds for asymmetric Diels-Alder reaction Yimeng Sun;Yan Meng;Jian Jiang;Hui Sun;Tiesheng Li;
Copper-catalyzed α-selective C–H trifluoromethylation of acrylamides with TMSCF_3 Shang-Zheng Sun;Hui Xu;Hui-Xiong Dai;
Continuous-flow synthesis of nitriles from aldehydes via Schmidt reaction Wei Zhan;Meng Tong;Ling Ji;Han Zhang;Zemei Ge;Xin Wang;Runtao Li;
Naphthalimide and quinoline derivatives as inhibitors for insect N-acetyl-β-D-hexosaminidase Huibin Yang;Huitang Qi;Tian Liu;Xusheng Shao;Qing Yang;Xuhong Qian;
Pafuranones A and B, two dimeric polyketides from a rare marine algae-derived fungus Paraconiothyrium sp. Yuqi Du;Zhengbo Chen;Hao Li;Yi Wang;Peng Fu;Weiming Zhu;
Isoelectric point-controlled preferential photodeposition of platinum on Cu_2O-TiO_2 composite surfaces Mei Wang;Yuanxu Liu;Dan Li;Junwang Tang;Weixin Huang;
MOF/CC-derivatives with trace amount of cobalt oxides as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction Rui-Juan Wu;Meng Liu;Ye-Wang Peng;Shuang Yao;Xiang-Wei Guo;Ai-Fang Geng;Zhi-Ming Zhang;
Effects of various donor:acceptor blend ratios on photophysical properties in non-fullerene organic bulk heterojunctions Zhenchuan Wen;Xuejian Ma;Xiaoyu Yang;Pengqing Bi;Mengsi Niu;Kangning Zhang;Lin Feng;Xiaotao Hao;
Small gold clusters catalyzing oxidant-free dehydrogenation of glycerol initiated by methene hydrogen atom transfer Anthony M.S.Pembere;Chaonan Cui;Haiming Wu;Zhixun Luo;
In situ generated pyroglutamate bridged polyoxotitaniums with strong circular dichroism signal Guo-Liang Dong;Wei-Hui Fang;Lei Zhang;Jian Zhang;
Self-assembled nanozyme complexes with enhanced cascade activity and high stability for colorimetric detection of glucose Meng Liu;Zhihao Li;Yingxue Li;Jiajia Chen;Quan Yuan;
Direct and single-step sensing of primary ovarian cancers related glycosidases Dan Li;Ling Liang;Yawei Tang;Linna Fu;Shehua Xiao;Quan Yuan;
A simple aptamer molecular beacon assay for rapid detection of aflatoxin B1 Chao Wang;Linlin Sun;Qiang Zhao;
Cesium lead halide perovskite nanocrystals for ultraviolet and blue light blocking Guihua Huang;Yipeng Huang;Wei Xu;Qiuhong Yao;Xiaofang Liu;Caifeng Ding;Xi Chen;
Titanium dioxide as an adsorbent to enhance the detection ability of near-infrared diffuse reflectance spectroscopy Shuyu Wang;Jin Zhang;Wensheng Cai;Xueguang Shao;
One-pot synthesis of silver colloid with body-heat for surface-enhanced Raman spectroscopy detections Wanchao Chen;Yan Kang;Han Zhang;Tianxiong Huang;Xin Tao;Aiping Lu;Yiping Du;
Development of a rapid and sensitivity magnetic chemiluminescence immunoassay for DNA methyltransferase 1 in human serum Sitian He;Leiliang He;Beibei Liu;Songcheng Yu;Li'e Liu;Yongmei Tian;Jia Wang;Lihua Ding;Yilin Wang;Lingbo Qu;Fei Yu;Yongjun Wu;
Point-of-care detection of Microcystin-LR with a personal glucose meter in drinking water source Lifang Zhao;Long Teng;Juan Zhang;He Li;
Microfluidic three-dimensional biomimetic tumor model for studying breast cancer cell migration and invasion in the presence of interstitial flow Chao Song;Dan Gao;Tianying Yuan;Yongli Chen;Liping Liu;Xiaowu Chen;Yuyang Jiang;
Cell microarray chip system for accurate, rapid diagnosis and target treatment of breast cancer cells SK-BR-3 Ting Wang;Yu Deng;Guanwen Qu;Yaozhong Chen;Jing Shang;Zhangqi Feng;Jie Zheng;Fengyu Yang;Nongyue He;
Highly luminescence manganese doped carbon dots Shuangjiao Sun;Qingwen Guan;Yao Liu;Bin Wei;Yuanyuan Yang;Zhiqiang Yu;
Synthesis of aza-BODIPY dyes bearing the naphthyl groups at 1,7-positions and application for singlet oxygen generation Xindong Jiang;Tingjiang Zhang;Changliang Sun;Yanqiu Meng;Linjiu Xiao;
Preparation of pyrido[1,2-c][1,2,4]triazole-based π-conjugated triazene as a Fe~(3+) ion fluorescent sensor Dong Yi;Yaping Wu;Changyou Chen;Li Wang;Qin Wang;Lin Pu;Siping Wei;
Pyridine-Si-xanthene: A novel near-infrared fluorescent platform for biological imaging Hong Zhang;Kun Li;Ling-Ling Li;Kang-Kang Yu;Xin-Yao Liu;Meng-Yang Li;Nan Wang;Yan-Hong Liu;Xiao-Qi Yu;
Fluorescence lifetime based distance measurement illustrates conformation changes of PYL10-CL2 upon ABA binding in solution state Peng Zhou;Pei Lv;Lu Yu;Sanling Liu;Longhua Zhang;Changlin Tian;
Mitochondria-targeted ratiometric fluorescent probes for micropolarity and microviscosity and their applications Jingjing Cui;Yuhua Yao;Cong Chen;Rui Huang;Weibing Zhang;Junhong Qian;
A ratiometric fluorescent probe for the detection of hypochlorous acid in living cells and zebra fish with a long wavelength emission Haiqing Xiong;Long He;Yun Zhang;Jingpei Wang;Xiangzhi Song;Zhaoguang Yang;
Self-carried AIE nanoparticles for in vitro non-invasive long-term imaging Yan Cui;Ruowen Zhang;Li Yang;Shijie Lv;
Histology and antitumor activity study of PTX-loaded micelle,a fluorescent drug delivery system prepared by PEG-TPP Huilan Li;Jieming Li;Xinyi He;Bo Zhang;Chunxia Liu;Qifei Li;Ying Zhu;Wenlong Huang;Wei Zhang;Hai Qian;Liang Ge;
Uniform hierarchical silica film with perpendicular macroporous channels and accessible ordered mesopores for biomolecule separation Xiaodan Su;Jun Tao;Sui Chen;Peng Xu;Dan Wang;Zhaogang Teng;
Anisotropic Cu@Cu-BTC core-shell nanostructure for memory device Yiqi Luo;Zhengdong Liu;Geng Wu;Guanzhong Wang;Tingting Chao;Hai Li;Juqing Liu;Xun Hong;
Controlled synthesis of silver nanoparticles from polyoxometalates-immobilized poly(4-vinylpyridine) brushes Hang Bian;Xuejian Zhang;Hongkai Zhao;Ning Zhang;
GO/PVA nanocomposites with significantly enhanced mechanical properties through metal ion coordination Chen Lin;Yitao Liu;Xuming Xie;
High performance hybrid supercapacitor based on hierarchical MoS_2/Ni_3S_2 metal chalcogenide Ying Liu;Depeng Zhao;Hengqi Liu;Ahmad Umar;Xiang Wu;
Effects on the thermal expansion coefficient and dielectric properties of CLST/PTFE filled with modified glass fiber as microwave material Liu Zheng;Jing Zhou;Jie Shen;Yanyuan Qi;Wen Chen;
Flower-like Cu_5Sn_2S_7/ZnS nanocomposite for high performance supercapacitor Feng Yu;Vincent Tiing Tiong;Le Pang;Rusen Zhou;Xiaoxiang Wang;Eric R.Waclawik;Kostya (Ken) Ostrikov;Hongxia Wang;
Surface modulated hierarchical graphene film via sulfur and phosphorus dual-doping for high performance flexible supercapacitors Xu Yu;Chengang Pei;Ligang Feng;
The “Fingerprint” of a freshwater microalga Scenedesmus sp. LX1:Visualizing the composition of its soluble algal products Yinhu Wu;Yin Yu;Hongying Hu;
Degradation of p-nitrophenol(PNP) in aqueous solution by mFe/Cu-air-PS system Heng Zhang;Qingqing Ji;Leiduo Lai;Gang Yao;Bo Lai;
Cover Story
Chinese Chemical Letters2019年各期:  [01] [02] [03] [04] [05]
Chinese Chemical Letters 其它年:   [2018]   [2017]   [2016]   [2015]
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026